Miner Lookup: Vidulum Top Miners    7 Miners    12 Workers    30.04 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
v1EXoXvqxs1aAqTkk3XyTMb9Mt79ubQUijh 11.49   38.26% 100.00% 339.20 Sol/s
v1Kd4VXQL9LiVrBzPSmDjiC4BTMuJq78FBL 8.09   26.93% 100.00% 229.74 Sol/s
v1K7UF8o1nSmM6prs4HDxtEQioANRBUjj78 4.37   14.54% 97.61% 128.00 Sol/s
v1ZcWQs1SvjCpnoWiyVwHEwrF1NjC1vbW7F 3.01   10.02% 100.00% 86.18 Sol/s
v1T3gTepX1kY7WBpuiR1CxkrAVc7VprK8aL 1.74    5.81% 99.62% 53.46 Sol/s
v1ML6TTdExBDbErzfru113ZYziC4c6A9mVz 0.76    2.53% 100.00% 19.47 Sol/s
v1Hwb1YT9t3YxaTh7tk4arhticmyU9PN7z5 0.58    1.92% 100.00% 15.27 Sol/s